Nedaudz pārveidots teksts no mana maģistra darba “Galda spēle ES UN DZĪVNIEKI”.

Rotaļlietu drošuma prasību konspektīvs izklāsts

Rotaļlieta ir jebkurš izstrādājums vai materiāls, kas īpaši projektēts, lai ar to rotaļātos bērni, kuri jaunāki par 14 gadiem. Lietojot rotaļlietu, tā nedrīkst apdraudēt lietotāja un citu personu veselību un drošību, tāpēc ražotājam strikti jāievēro rotaļlietu drošuma prasības, kas aprakstītas Rotaļlietu drošības noteikumos (Ministru kabineta noteikumi Nr. 132).

Uzsākot rotaļlietas ražošanu, vispirms jānosaka bērna minimālais vecums, kādam attiecīgā rotaļlieta būs paredzēta. Ja nepieciešams, tiek noteikti arī rotaļlietas lietotāja vecuma ierobežojumi, kā arī norādīts, ka rotaļlieta jālieto tikai pieaugušo uzraudzībā. Latvijas tirgū rotaļlietu atļauts piedāvāt tikai tad, ja tā atbilst būtiskām drošības prasībām un tā nerada ķīmiskos, fizikālos, mehāniskos, elektriskos, uzliesmojamības, higiēnas, radioaktivitātes apdraudējumus.

Lai pierādītu, ka rotaļlieta atbilst būtiskajām drošuma prasībām, pirms rotaļlietas laišanas tirgū, ražotājam jāveic tās atbilstības novērtēšana. Šo procedūru var veikt divejādi. Pirmais veids – testēšanu veic pats uzņēmums, otrais veids – testēšanu veic sertificēta iestāde (1. attēls).

1.attēls. Atbilstības novērtēšanas kārtība

(attēls no Patērētāju tiesību aizsardzības centra materiāliem).

 

Pirmais veids. Ražotājs veic iekšējo ražošanas kontroli, pamatojoties uz piemērojamiem standartiem, kuri aptver visas attiecīgās rotaļlietas būtiskās drošuma prasības:

 1. ražotājs izstrādā tehnisko dokumentāciju (rotaļlietas konstrukcija, sastāvdaļas, darbības principi, izmantoto materiālu un ražošanas procesu apraksts, kā arī rasējumi un shēmas);

 2. ražotājs veic ražošanas procesa un izstrādājuma pārbaudi;

 3. ražotājs uzņemas atbildību par rotaļlietas atbilstību, to apliecinot ar EK (Eiropas Kopienas) atbilstības deklarāciju;

 4. ražotājs marķē rotaļlietu ar CE atbilstības marķējumu;

 5. ražotājs glabā tehnisko dokumentāciju un EK atbilstības deklarāciju 10 gadus pēc rotaļlietas laišanas tirgū.

 

Otrais veids. Ražotājs veic EK tipa pārbaudi un atbilstības tipam procedūru, ja viņam nav piemērojamo standartu, kuri aptver visas attiecīgās rotaļlietas būtiskās drošības prasības:

1. akreditētai rotaļlietu atbilstības novērtēšanas institūcijai iesniedz:

 • pieteikumu;
 • tehnisko dokumentāciju;
 • rotaļlietas paraugu;
 • pierādījumus, kas apstiprina, ka tehniskais projekts nodrošina rotaļlietas atbilstību būtiskajām drošuma prasībām;

2. akreditētā rotaļlietu atbilstības novērtēšanas institūcija:

 • pārbauda rotaļlietas tehnisko dokumentāciju un pierādījumus;
 • pārliecinās, ka paraugs ražots atbilstoši tehniskajai dokumentācijai;
 • veic parauga testēšanu;
 • izsniedz EK tipa pārbaudes sertifikātu;

3. ražotājs:

 • nodrošina rotaļlietas atbilstību apstiprinātajam tipam;
 • marķē ar CE atbilstības marķējumu;
 • sagatavo EK atbilstības deklarāciju;
 • glabā tehnisko dokumentāciju un EK atbilstības deklarāciju 10 gadus pēc rotaļlietas laišanas tirgū.

 

Latvijā kā vienīgā akreditētā laboratorija, kas veic rotaļlietu mehānisko, fizikāli ķīmisko un ķīmisko testēšanu saskaņā ar EN 71 sērijas standartiem un Ministru kabineta noteikumu Nr. 132 Rotaļlietu drošuma noteikumi (Direktīvas 2009/48/EK) prasībām, ir Latvijas Sertifikācijas centra laboratorija (LATSERT).

 

Informācija uz rotaļlietu un spēļu etiķetes vai iepakojuma

Rotaļlietu drošības noteikumi paredz, ka uz tirdzniecībā piedāvātās rotaļlietas etiķetes vai iepakojuma salasāmā, saskatāmā un neizdzēšamā veidā jānorāda: 

 • ražotāja vai importētāja vārds, nosaukums vai preču zīme;
 • ražotāja vai importētāja adrese, kur ar tiem var sazināties;
 • tipa, partijas vai sērijas, vai modeļa numurs vai cits identifikācijas elements;
 • CE atbilstības marķējums - abiem CE marķējuma komponentiem ir vienāds vertikālais izmērs, kas nedrīkst būt mazāks par 5 milimetriem (2.attēls).

2.attēls.

 

 • uz rotaļlietas un/vai tās iepakojuma, kā arī lietošanas instrukcijā valsts valodā jāsniedz visa informācija par iespējamiem riskiem, kas var rasties, rotaļlietu lietojot, kā arī veidiem, kā no šiem riskiem izvairīties, piemēram, uz rotaļlietām, kas varētu būt bīstamas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam, jābūt izvietotam brīdinājumam: "Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem" vai "Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par trim gadiem", vai arī jābūt attēlam ar sarkanu apli, kurā pārsvītrota seja un cipari 0-3 (3.attēls).

3.attēls.

 

Rotaļlietu drošības noteikumu 62. punktā rakstīts, ka “Rotaļlietas, kuras nav marķētas ar CE atbilstības marķējumu vai kuras jebkādā citā veidā neatbilst šiem noteikumiem, var izmantot izstādēs vai prezentācijas pasākumos, ja tām pievieno zīmi, kurā skaidri norādīts, ka rotaļlietas neatbilst šiem noteikumiem un netiks piedāvātas Eiropas Savienības tirgū, kamēr nav panākta to atbilstība noteiktajām prasībām.”

CE zīme ir ražotāja apliecinājums, ka prece atbilst prasībām, kuras noteiktas Eiropas Kopienas saskaņošanas tiesību aktos attiecībā uz tās uzlikšanu. CE zīme nodrošina preču brīvu kustību visā Kopienas tirgū, jo nav nepieciešama preču atkārtota pārbaude. CE zīme nav kvalitātes zīme, bet preces ārējais apliecinājums atbilstībai noteiktajām prasībām. "CE" saīsinājums nāk no franču valodas Conformité Européenne, kas nozīmē Eiropas Atbilstība.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko

 

  autores atbalstam

  

 

 

uz galveno lapu zirnis.lv

 

 

 

 


Aizkulises

Latvijā ir tikai viena akreditēta laboratorija - Latvijas Sertifikācijas centrs (LATSERT), kas var veikt rotaļlietu drošuma pārbaudes.  Maksa par pakalpojumu ir nesamērīgi dārga – apmēram 260 eiro par vienu testētu vienību. Ja spēle būs izgatavota tikai no papīra, tad katrs spēlē izmantotais papīra veids tiek uzskatīts par atsevišķu vienību. Pie tam sertificēt jānodod, ja nemaldos, divi spēles komplekti. Diemžēl poligrāfijas uzņēmumiem nav izdevīgi drukāt tik mazu skaitu, piemēram, ofseta drukā, tāpēc šie divi eksemplāri spēles radītājam izmaksātu ļoti dārgi.

Latvijas Sertifikācijas centra darbinieki var man iebilst, bet es tomēr uzskatu, ka preču testēšana ir LATSERT bizness.

Esmu pamanījusi, ka rokdarbu un dāvanu veikaliņos, kā arī tirdziņos netiek pieprasīts, lai rotaļlieta vai spēle būtu sertificēta.

Vēl jau var paturēt prātā, ka LATSERT izsniedz drošības novērtējumu, bet neveic preču kontroli.