1. lappusē - Ovāli.

2. lappusē - Ovoīdi.

3. lappusē - Spirāllīknes.

 

Cirkuļlīknes ir līknes, kuras veido riņķa līniju loki ar dažādiem rādiusiem. Pie cirkuļlīknēm pieder ovāli, ovoīdi un spirāllīknes.

 

Ovāls

 

1. veids. Dota ovāla garākā ass AB.

1. Asi AB sadala 3 vienādās daļās (AO1; O1O2; O2B).

2. Ar rādiusu R, kas vienāds ar attālumu O1O2, caur centriem O1 un O2 velk riņķa līnijas, kuras krustojas punktos m un n.

 

3. No punktiem m un n caur riņķa līniju centriem O1 un O2 velk taisnes, līdz tās krusto riņķa līnijas punktos 1, 2, 3 un 4. Šie punkti būs riņķa loku salaiduma punkti.

4. No centra n ar rādiusu R1 velk loku 1-2, bet no centra m ar rādiusu R1 velk loku 3-4.

 

2. veids. Dotas divas savstarpēji perpendikulāras asis AB un CD.

1. No asu AB un CD krustpunkta O velk loku ar rādiusu OC (puse no īsās ass CD), līdz tas krusto garo asi AB punktā E.

2. Vienu garās ass galapunktu savieno ar īsās ass galapunktu. Piemērā A savieno ar C. Uz taisnes AC no punkta C atliek nogriežņa EB garumu, iegūstot punktu E1.

3. Nogrieznim AE1 konstruē vidusperpendikulu. Vidusperpendikulu pagarina, līdz tas krusto garo asi AB punktā O1 un īso asi CD – punktā n.

4. Attālumu OO1 atliek no punkta O uz garās ass AB pa labi, iegūstot punktu O2. Attālumu On atliek no punkta O uz īsās ass CD, iegūstot punktu m. 

5. Ar rādiusu R, kas vienāds ar attālumu O1A un O2B, caur centriem O1 un O2 velk riņķa līnijas.

6. No punktiem m un n caur riņķa līniju centriem O1 un O2 velk taisnes, līdz tās krusto riņķa līnijas punktos 1, 2, 3 un 4. Šie punkti būs riņķa loku salaiduma punkti.

7. No centra n ar rādiusu R1 velk loku 1-2, bet no centra m ar rādiusu R1 velk loku 3-4.

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti pārveidoti grāmatas attēli.

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)