Šķēlumus atkarībā no izvietojuma rasējumā iedala uzliktajos un iznestajos šķēlumos.

 

Uzlikts šķēlums

Uzlikto šķēlumu attēlo uz attiecīgā skata ar tievu līniju. Figūras laukumu iesvītro, bet skata kontūru šķēluma uzlikšanas vietā nepārtrauc.

Ja šķēluma figūra ir simetriska, šķēlējplaknes stāvotne nav jānorāda (5). Ja šķēluma figūra ir nesimetriska, tad jānorāda šķēlējplaknes stāvotne un skata virziens, bet burtu apzīmējums nav jālieto (6). Šķēlējplaknes stāvotni uzrāda ar pārtrauktu līniju (līniju veidus skatīt šeit), ko sauc par šķēlumlīniju. Tā nedrīkst krustot attēla kontūru. Perpendikulāri pārtrauktajai līnijai novelk šauru nepārtrauktu līniju, kas beidzas ar bultiņu. Bultiņa norāda skata virzienu. Šķēlumlīnijas un bultiņas izmēri redzami 7. attēlā.

 

Uzlikts simetrisks šķēlums

 

 

 

5

Uzlikts nesimetrisks šķēlums​

 

6

 

7

 

Iznests šķēlums

Lai skati netiktu noslogoti ar liekām līnijām, rasējumos biežāk lieto iznestus šķēlumus, kurus novieto ārpus priekšmeta skata. Iznesta šķēluma figūru apvelk ar pamatlīniju, kuru lieto arī priekšmeta redzamās kontūras attēlošanai.

 

1. veids

Iznestu šķēlumu var novietot uz simetrijas ass pagarinājuma (8) vai šķēlumlīnijas pagarinājuma (9). Abos veidos iznesuma līniju attēlo ar šauru svītrpunktu līniju (līniju veidus skatīt šeit). Ja šķēluma figūra ir simetriska, tad pārtraukto līniju, bultiņas un burtu apzīmējumu nelieto (8). Ja šķēluma figūra nav simetriska, tad šķēlējplaknes apzīmēšanai lieto šķēlumlīnijas un bultiņas, bet burtus nepievieno (9). Šķēlumlīnijas un bultiņas izmēri redzami 7. attēlā.

 

Iznests simetrisks šķēlums

uz simetrijas ass pagarinājuma

 

8

Iznests nesimetrisks šķēlums

uz šķēlumlīnijas pagarinājuma

 

9

 

 

2. veids

Iznestu šķēlumu var novietot norāvumā (literatūrā tiek izmantoti arī termini “izrāvums” un “pārrāvums”) starp priekšmeta skatu daļām. Priekšmeta norāvumu rasējumā parāda ar šauru viļņotu nepārtrauktu līniju (līniju veidus skatīt šeit). Ja šķēluma figūra ir simetriska, tad šķēlumlīnijas, bultiņas un burtu apzīmējumu nelieto (10). Ja šķēluma figūra nav simetriska, tad šķēlējplaknes apzīmēšanai lieto šķēlumlīnijas un bultiņas, bet burtus nepievieno (11). Šķēlumlīnijas un bultiņas izmēri redzami 7. attēlā.

 

Iznests simetrisks šķēlums norāvumā

 

 

10

Iznests nesimetrisks šķēlums norāvumā

 

11

 

 

3. veids

Iznestu šķēlumu var novietot jebkurā brīvā rasējuma vietā. Tādā gadījumā gan simetriskam, gan nesimetriska šķēlumam jānorāda šķēlējplaknes stāvotne, skata virziens un burtu apzīmējums (12). Ja priekšmetam ir dažādi šķēlumi, tiem piešķir atšķirīgus burtu apzīmējumus, piemēram, A – A; B – B (13). Šķēlumlīnijas un bultiņas izmēri redzami 7. attēlā.

 

12

 

Iznests šķēlums​ jekurā brīvā vietā

(A - A simetrisks šķēlums un

B - B nesimetrisks šķēlums)

 

13

 

 

4. veids

Dažreiz iznestu šķēlumu rasējumā novieto pagrieztā stāvoklī (14; B-B). Tādā gadījumā burtiem pievieno pagriešanas zīmi (15). Viena un tā paša priekšmeta vairākiem vienādiem iznestiem šķēlumiem šķēlumlīnijas apzīmē ar vienu un to pašu burtu. Pie tam rasē tikai vienu šķēluma figūru. 

 

Iznests šķēlums​ jekurā brīvā vietā

(A - A nepagriezts šķēlums un B - B pagriezts šķēlums)

 

14

 

15

 

Ja šķēlējplaknes nav savstarpēji paralēlas un viena no figūrām nav jāpagriež, šķēluma apzīmējumā pagriešanas zīmi neuzrāda (16).

 

Iznests šķēlums​ jekurā brīvā vietā

(C - C nepagriezts šķēlums)

 

16

 

 

5. veids

 

Šķēlumu var izdarīt arī ar vairākām šķēlējplaknēm pakāpienveidīgi (17).

 

Iznests šķēlums​ jekurā brīvā vietā

(A - A pakāpienveida šķēlums)

 

17

 

 

6. veids

 

Šķēlējplakņu vietā var lietot arī šķeļošas cilindriskas virsmas, kuras pēc tam izvērš līdz plaknei, attēlojot patiesā izmērā (18). Noteikti burtiem pievieno izvērsuma zīmi (19).

 

Iznests šķēlums​ uz simetrijas ass pagarinājuma

(A - A izvērsts šķēlums)

18

 

19

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Uzskates materiāliem un uzdevumiem izmantoti pārveidoti grāmatu attēli.

 

Aleksandrs Botviņņikovs,

Staņislavs Dembinskis,

Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 2. daļa” (1989)

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)

 

 

 

Jevgenijs Vasiļenko, Jeļena Žukova,

Jūlija Kathanova, Aja Tereščenko

“Didaktiskais materiāls rasēšanā” 2. daļa (1990)

 

 

UZDEVUMA ATBILDES:

1. g

2. b

3. e

4. m

5. t

6. k